python数组及元组

阅读: 1327 | 文章分类: Python | Tag:

# 普通列表 > 可为:整数、浮点数、字符串等 ``` >>> array = [1,2,3,4] >>> array [1, 2, 3, 4] ``` # 混合列表 > 含:整数、浮点数、字符串等 ``` >>> array = [1,'张三',3.14] >>> array [1, '张三', 3.14] ``` - 列表中添加列表 ``` >>> array = [1,'张三',3.14,[2,4,6,8]] >>> array [1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8]] ``` # 空列表 ``` >>> array = [] >>> array [] ``` # 取列表中的列表里的元素 ``` >>> array [1, 2, [123, 456], 4] >>> array[2][0] 123 ``` # 向列表添加元素 初始列表 ``` >>> array = [1,'张三',3.14,[2,4,6,8]] >>> array [1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8]] ``` ## append() 在列表中添加单个元素 ``` >>> array [1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8]] >>> array.append('李四') >>> array [1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8], '李四'] ``` 在列表中添加列表 ``` >>> array [1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8], '李四'] >>> array.append(['王五','小明']) >>> array [1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8], '李四', ['王五', '小明']] ``` ## extend() 在列表中添加多个元素 ``` >>> array [1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8], '李四', ['王五', '小明']] >>> array.extend(['小红','小白']) >>> array [1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8], '李四', ['王五', '小明'], '小红', '小白'] ``` ## insert() 在列表指定位置添加元素 > insert里面第一个数字表示在列表中的位置,从0开始 ``` >>> array [1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8], '李四', ['王五', '小明'], '小红', '小白'] >>> array.insert(0,'小黄') >>> array ['小黄', 1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8], '李四', ['王五', '小明'], '小红', '小白'] ``` # 从列表中获取元素 ``` >>> array [1, '张三', [2, 4, 6, 8], '李四', ['王五', '小明'], '小白'] >>> array[3] '李四' ``` 将指定元素赋值给函数 ``` >>> array [1, '张三', [2, 4, 6, 8], '李四', ['王五', '小明'], '小白'] >>> myname = array[3] >>> myname '李四' ``` # 删除元素 ## remove() ``` >>> array ['小黄', 1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8], '李四', ['王五', '小明'], '小红', '小白'] >>> array.remove('小红') >>> array ['小黄', 1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8], '李四', ['王五', '小明'], '小白'] ``` ## del ``` >>> array ['小黄', 1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8], '李四', ['王五', '小明'], '小白'] >>> del array[3] >>> array ['小黄', 1, '张三', [2, 4, 6, 8], '李四', ['王五', '小明'], '小白'] ``` 删除列表中的列表里的元素 ``` >>> array [1, 2, [123, 456], 4] >>> del array[2][1] >>> array [1, 2, [123], 4] ``` ## pop() > 将元素弹出,默认为最后一个 ``` >>> array ['小黄', 1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8], '李四', ['王五', '小明'], '小白'] >>> array.pop() '小白' ``` 指定元素 ``` >>> array ['小黄', 1, '张三', 3.14, [2, 4, 6, 8], '李四', ['王五', '小明']] >>> array.pop(2) '张三' ``` 弹出的元素赋值给到其他变量 ``` >>> array ['小黄', 1, '张三', [2, 4, 6, 8], '李四', ['王五', '小明'], '小白'] >>> myname = array.pop(0) >>> myname '小黄' ``` # 重复列表 ## += ``` >>> array += array >>> array [1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4] ``` ## *= n ``` >>> array [1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4] >>> array *= 3 >>> array [1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4] ``` # 计算列表中出现次数 count ``` >>> array [1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4] >>> array.count(2) 6 ``` # 列表索引 index ``` >>> array [1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4] >>> array.index(2) 1 ``` 默认是从第0个开始索引 索引范围:从第6个到第10个的元素 ``` >>> array [1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4, 1, 2, [123], 4] >>> array.index(2,6,10) 9 // 其中括号中第一个数字为索引内容,第二个数字为起始位置,第三个数字为终止位置 ``` # 列表逆行(翻转)reverse ``` >>> array [1, 2, 3, 4, 5] >>> array.reverse() >>> array [5, 4, 3, 2, 1] ``` # 列表排序 sort ``` >>> array [1, 5, 8, 2, 6, 3, 10, 7] >>> array.sort() >>> array [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10] ``` 默认排序从小到大,下面是倒序方式 ``` >>> array [1,5,8,2,6,3,10,7] >>> array.sort(reverse=True) >>> array [10, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1] ``` # 列表拷贝 ``` >>> array = [1,5,8,2,6,3,10,7] >>> array1 = array >>> array1 [1, 5, 8, 2, 6, 3, 10, 7] >>> array.sort() >>> array [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10] >>> array1 [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10] ``` # 插入元素 ``` >>> array [10, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1] >>> array = array[:3] + ['小黄'] + array[3:] >>> array [10, 8, 7, '小黄', 6, 5, 3, 2, 1] ``` # 元组 类型 ``` >>> type(array) <class 'tuple'> ``` 创建元组 ``` >>> array = (1,2,3,4) >>> array (1, 2, 3, 4) ``` 添加元组中的元素与上面数组中添加元素一样 注意:元组无法改变其中的元素 # 附录:常用操作符 算术操作符 ``` + >>> 3 + 5 8 - >>> 3 - 5 -2 * >>> 3 * 5 15 / >>> 3 / 5 0.6 % >>> 3 % 5 3 ** >>> 3 ** 5 243 // >>> 3 // 5 0 >>> 5 // 3 1 ``` 逻辑操作符 ``` and //逻辑与 >>> 1<5 and 4>5 False >>> 1<5 and 4>3 True or //逻辑或 >>> 1<5 or 4>5 True >>> 1<5 or 4>3 True not //取反 >>> not True False >>> not False True >>> not 3<2 True in >>> array ['1', '2', '3', '4', '5'] >>> '3' in array True not in >>> array ['1', '2', '3', '4', '5'] >>> '3' not in array False ``` # 优先级 幂运算:** 正负号:+、- 算术操作符:*、/、//、+、- 比较操作符:<、<=、>、>=、==、!= 逻辑运算符:not、and、or